Share Status
Email


Tiêu đề


Nội dung Status

Phiên bản web

Phiên bản 2.0
- Ngày cập nhật : 01/10/2018.
- Chia nội dung web thành 3 cột.
- Tối ưu code chèn icon tiêu đề và đối tượng sticky.
- Cập nhật lại bộ icon.
- Thay đổi giao thức web sang https.

Phiên bản 1.0
- Ngày cập nhật : 29/10/2017.
- Hoàn thiện logo, menu và các chức năng cơ bản.
- Tích hợp bình luận facebook.

Phiên bản sơ khai
- Ngày áp dụng : 08/11/2015.
- Chưa có méo gì ngoài giao diện gốc.